Home

Formlike og kongruente trekanter

For trekanter kan vi sette opp kriterier som garanterer kongruens. Det betyr at to trekanter er kongruente dersom ett av disse kravene er oppfylt: 1. Sidene i de to trekantene er parvis like lange. 2. To sider og den mellomliggende vinkelen er like store. 3. To vinkler og den mellomliggende siden er parvis like store Den store trekanten er et forstørret bilde av den lille trekanten, og den lille trekanten er et forminsket bilde av den store trekanten. Hvis vi kan vise at vinklene i to trekanter er parvis like store, har vi vist at trekantene er formlike. Det er nok å vite at to par av vinkler i to trekanter er like store Kongruente trekanter betyr at man har to eller flere geometrisk like trekanter. Det gjelder alle typer av trekanter at man sier de er kongruente trekanter hvis størrelsen på vinklene og lengdene på sidene i to trekanter er helt like. Formlike trekanter er ikke det samme som kongruente trekanter Den store trekanten er et forstørret bilde av den lille trekanten og den lille trekanten er et forminsket bilde av den store trekanten. Hvis vi kan vise at vinklene i to trekanter er parvis like store, har vi vist at trekantene er formlike. Det er nok å vise at to par av vinkler i to trekanter er like store

Formlikhet og kongruens - Matematikk

Det gir opphav til tre nye trekanter, alle kongruente med den opprinnelige trekanten fordi to sider er parvis like lange, og vinklene mellom disse sidene er like store. Hver av de kongruente trekantene har en vinkel på 90 °. Da må summen av de to andre vinklene være 90 ° Trekant 1 og trekant 2 er formlike trekanter. I eksempelet er trekant 1 og 2 formlike trekanter fordi: Som det fremstår er ikke sidene like lange, men den faktoren/konstanten k man ganger for eksempel d med for å få a er den samme som fra e til b og fra f til c. Formlike trekanter og kongruente trekanter er IKKE det samme

Praktisk matematikk - Formlike trekanter - NDL

Kongruente trekanter Regelbok Matt

 1. Formlike trekanter To trekanter 4ABC og 4DEF er formlike, 4ABC ˘4DEF; dersom vinklene er parvis like, felles, s a trekantene er kongruente. Hvis AC og BC er like store, s a er de ogs a kongruente. Kristian Ranestad Matematisk Institutt, Universitetet i Oslo Bevis i Geometri. Me
 2. Figurer som har samme form og størrelse er kongruente. Figurer som har samme form, men ulik størrelse, er formlike
 3. De vilkårlige trekantene kan deles opp i spissvinklet trekant, stumpvinklet trekant, likebeint trekant og likesidet trekant. Videre kan både rettvinklede trekanter og vilkårlige trekanter sies å være formlike trekanter og kongruente trekanter. Les mer om de ulike typene trekanter i artiklene om de forskjellige emnene
 4. 3.6 Kongruens og formlikhet Det er ikke vanskelig å skjønne hva man mener med at to figurer er formlike; nemlig at de har samme form, men ikke nødvendigvis er like store. Eksempler fra dagliglivet kan være modell av bil eller fly eller en stor og liten sjokoladeplate av samme merke. To trekanter som er formlike har parvis like store vinkler.

I kapittelet her kan du for eksempel lære om de vilkårlige trekantene, som inkluderer spissvinklede, stumpvinklede, likebeinte, likesidede samt formlike og kongruente trekanter. De vilkårlige trekantene skiller seg ut fra en av de viktigste figurene i trigonometri, den rettvinklede trekanten Trekantene ABD og ABC er formlike fordi: De har en felles vinkel - vinkel B; Vinkel ADB = Vinkel CAB = 90 grader; Toppvinkler og parallelle sider. AB er parallell med CD. Trekant ABE er formlik med trekant CDE fordi: Vinkel DEC og vinkel AEB er toppvinkler This feature is not available right now. Please try again later Formlike trekanter. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare. Formlike trekanter. Gjest » 21/04-2015 06:35 . Skal vise at trekantABC er formlik trekantDEF når Kongruente trekanter inne i et trapes.. blir litt blind :-)) Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare

4.2 Kongruente trekanter. 4.3 Sentral- & periferivinkel. 4.4 Punktets potens. 4.5 Medianer. 4.6 Midtnormaler. 6.7 Mer om lengder og vinkler. 7 Funksjonslære. 7.1 Grenseverdier. 7.2 Kontinuerlige funksjoner. Vet vi at to trekanter er formlike dersom. I dette kapitlet skal vi se på noen begreper i geometrien som brukes til å illustrere og forklare enkelte fenomener man kan støte på når man betrakter ulike Formlike trekanter 1 4.1 - Formlike trekanter 2 4.1 - Formlike trekanter 3 4.2 - Kongruente trekanter. 4.3 - Sentralvinkel og periferivinkel 1 4.3 - Sentralvinkel og.

I denne videoen viser jeg et enkelt eksempel på å finne en side i en av to formlike trekanter. Fremgangsmåten innebærer å finne forholdet mellom sidene i den største og den minste trekanten. I neste del av videoen går jeg i gjennom en eksamensoppgave (praktisk oppgave) der man skal finne høyden til et tre ved hjelp av en stokk og skyggene som skapes av solstråler I videoen lærer du om formlike trekanter og forholdsregning fra matematikk 1P. Formlikhet er et verktøy som brukes mye innen trekantregning

Matematikk for realfag - Formlike trekanter - NDL

Merk at alle vinklene i både de små trekantene, og også i den opprinnelige trekanten ABC, er like, nemlig 90°, x° og 90 - x°. De tre trekantene er derfor formlike. Denne regelen gjelder alle rettvinklede trekanter: Linjen fra den rette vinkelen normalt på hypotenusen deler alltid en rettvinklet trekant inn i to nye trekanter, som begge. 5.1 Entydige og kongruente trekanter OPPGAVE 5.10 a) Gitt , hvor 45 , 60 og 4cm. Vi kjenner to vinkler og en side, og trekanten er da entydig bestemt etter regel 1. ABC A B AB q q b) Gitt , hvor 10cm, 7 cm og 8cm. Vi kjenner alle tre sidene, og trekanten er da entydig bestemt etter regel 4. ABC AB BC AC c

I den algebraiske geometrien betegner kongruens et system av romkurver som avhenger av to størrelser eller parametre. Som oftest er de stråle-kongruente eller linje-kongruente, det vil si kongruensen består av rette linjer, for eksempel alle rette linjer som skjærer to gitte romkurver. I plangeometrien sier man at to figurer A og B er kongruente hvis de er like, det vil si hvis de kan. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning. Lengder i formlike trekanter - oppgaver. Denne siden krever flash. Kontakt oss At to tall, a og b, er kongruente modulo n skriver vi som a ≡ b (mod n). For eksempel er 31 ≡ 55 (mod 24). At to tall, a og b, ikke er kongruente modulo n skriver vi som a ≢ b (mod n). For eksempel er 31 ≢ 54 (mod 24). Å regne med kongruenser kan være nyttig i mange sammenhenger. Vi starter med å gjøre det litt klarere hva kongruens er Repeter teori om formlike trekanter, generelt om vinkler og trekanter. Repeter også om middelverdi, standardavvik og prosentregning. Definisjon av sin, cos og tan. Del inn klassen i grupper på 3-4 elever. La dem bestemme seg for en høy bygning, statue, mast eller lignende i nabolaget de ønsker å finne høyden av Formlike trekanter Geometriske grunnbegreper Innhold. Formlike trekanter Les først. Vinkelsum i en trekant (gradtall i 10-gangen) Test deg selv. Formlike trekanter. Henter innhold... Adresse. Emdrupvej 115A, 3. og 4. sal DK - 2400 København NV. Support +45 26 35 53 93 support@mattemestern.no. Salg. EduLab ApS +45 88 82 66 77 salg@mattemestern.no

Trekanter Regelbok Matt

 1. Dette er fomrlike og like store. Kongruente trekanter To Et kongruent tall er et tall som kan opptre som arealet i en rettvinklet trekant, når alle sidelengdene er rasjonale tall . 2.1 Kongruente tall - sinusx.cappelendamm.n . To geometriske figurer er formlike dersom det finnes et konstant tall k slik at avstanden mellom to fritt valgte.
 2. En trekant er formlik med en annen trekant dersom vinklene i begge trekantene er like store. Dersom man skal påvise at to trekanter er formlike må ett. Matematikk i skolen er et begrep som brukes for å omtale undervisning av matematikk i grunnskolen og i videregående skoler, både som eget undervisningsfag og som
 3. På Kikora ligger det oppgaver på f.eks Castor 8-10 - vinkler og trekanter - Pytagoras setning I og II. Vær obs på trekant som har 30, 60 og 90 grader: Vær obs på rettvinklet likebeinet trekant: Begreper Pytagoras Hvis vi vet at to figurer er formlike, kan vi bruke det til å regne ut en ukjent side i den ene figuren
 4. Formlike eller kongruente trekanter? Nya resurser. Matematik 5 venndiagram tidningar A B C med tal; Fysik 1 Kapitel 1 krafter på lådor A B C staplade på varandr

Trekantene kan egenproduseres. Linjal og transportør kan kopieres på transparent og deles ut til elevene. Sett 1. Dette består av til sammen 9 rettvinklede trekanter, der tre og tre er formlike. Trekantene som er formlike har samme farge (tre grønne, tre røde, tre blå), og ulik størrelse (liten, middels, stor). Alle trekantene er merket. 5.1 Entydige og kongruente trekanter 537 KB Last ned; 5.2 Formlike trekanter 601 KB Last ned; 5.3 Sentralvinkel og periferivinkel 768 KB Last ned; 5.4 Konstruksjon med passer og linjal 789 KB Last ned; 5.5 Medianer 400 KB Last ned; 5.6 Midtnormaler i trekanter 577 KB Last ned; 5.7 Høyder i trekanter 548 KB Last ned; 5.8 Halveringslinjer 724 KB. Krav for kongruente trekanter. Det finnes 5 vanlige krav eller kriterier som bestemmer en trekant opp til kongruens: SVS-kriteriet (side-vinkel-side) Dersom to trekanter har to like lange sider, og vinkelen mellom dem er lik, vil trekantene være kongruente Dersom en trekant er tegnet med en av sidene vannrett, så kan denne siden kalles grunnlinjen.Generelt kan grunnlinjen være en vilkårlig sidekant. Høyden i trekanten er avstanden fra grunnlinjen til det motstående hjørnet, det vil si lengden av normalen fra hjørnet og ned på grunnlinjen.. Linjestykket fra et hjørne og til midtpunktet av den motstående siden kalles en median Formlike figurer og forholdstall Når to geometriske figurer har nøyaktig lik form, men ulik størrelse, sier vi at figurene er formlike. Av alle de enkle formene er trekantene de sterkeste, fordi vinklene ikke kan forskyves. Derfor finner vi trekanter i broer, hus og i avstivere i Eiffeltårnet

0= DF og trekantene 4AB0Cog 4DEFer kongruente etter setning 3. Da kan vi konkludere at 4ABC og 4DEFer formlike. Beviset for at to trekanter 4ABC og 4DEF som oppfyller 3, er formlike, er helt tilsvarende og overlates til leseren. Til slutt i dette innledende avsnittet gir vi et bevis for Pytagoras som kombinerer et geometrisk argument med algebra Trekanter er kongruente når de kan legges oppå hverandre, dvs. er formlike og har samme størrelse. En trekant heter rettvinklet hvis en av vinklene er 90 grader. En trekant heter stumpvinklet hvis en av vinklene er mer enn 90 grader. Tilbake til oppgaven Fasit. Trekantene er formlike kongruente. De nisjon 1.7.(Formlike trekanter) To trekanter 4ABCog 4DEFer formlike, der-som vinklene er parvis like, alts a \A= \D, \B= \Eog \C= \F og de tilsvarende sidekantene er proporsjonale, det vil si AB DE = BC EF = AC DF: I skolematematikken bruker vi ofte f˝lgende setning for formlike trekanter Forklare hvorfor to trekanter er formlike, og finn noen ukjente lengder med forholdsregning. Oppgave 4 0%. 02:36 min. Man skal finne en ukjent side i en trekant. Resepten er å bruke formlikhet. Oppgave 5 0%. 04:38 min. Det dreier seg om formlikhet, men denne er hakket vanskeligere trekanter og en for firkanter f.eks. Godt utgangspunkt for å diskutere hva som er en firkant (rettvinklet eller ikke, innoverhjørner eller utoverhjørner?) og hva som er trekanter. Lage kuleramme av piperensere (en for hver form) og perler, som symboliserer antall. Duploklosser / legoklosser eller lignende Piperensere, perler

Formlikhet - Matematikk

Formlike, (mat.). To figurer F og Fʹ i planet eller i rommet sies å være formlike hvis de kan bringes i en slik gjensidig stilling at det finnes et punkt (sentrum) C slik at det til ethvert punkt P i F svarer et punkt Pʹ i Fʹ som ligger på den rette linjen PC, og slik at forholdet \(\frac{CP'}{CP} = f\) er konstant. På figuren er dette illustrert bare for hjørnene i firkantene Formlike og kongruente trekanter To trekanter ABC og DEF er formlike, dersom vinklene er parvis like, alts˚a ∠A = ∠D, ∠B = ∠E og ∠C = ∠F og de tilsvarende sidekantene er proporsjonale, det vil si AB DE = BC EF = AC DF.. Oppgaver om formlike trekanter. Vis at trekantene er formlike og regn deretter ut sidelengder. Det er oppgaver på fire ulike nivå, kalt spor

Formlikhet - matematikk

Trekantene 1 og 4 er ikke formlike, og er heller ikke formlike med noen av de andre. Trekantene 2, 3 og 5 er formlike. 3. ID: 121000. da må trekantene ABC og DEF være kongruente, så AC og DF må også være like. 8. ID: 120853. Fasit: Ja. Vinkel A og D er like, og A B D E = A C D F = 2. 9. ID: 121048. Fasit 8. Undersøg ligedannede og kongruente trekanter.

Ligedannede og kongruente Figurer

En trekant er et polygon med tre sidekanter og tre hjørner, en geometrisk figur sammensatt av tre linjestykker. I euklidsk geometri er dette den enkleste form for polygon. I matematikk kan en trekant også omtales som en trigon.[1] Ordet triangel kan også brukes for å omtale en trekant.[2] En trekant med hjørner A, B og C kan skrives som A B C {\displaystyle \triangle ABC} For eksempel er denne trekanten formlik, alle disse trekantene er formlike, men de er ikke alle kongruente. QED Så som x nærmer seg positive eller negative uendelighet, som det blir virkelig, virkelig stor, er y kommer til å være omtrent lik til - faktisk synes jeg det er kongruente Når de to trekantene er formlike, kan vi snakke om skalafaktoren, og i det her [] tilfelle er skalafaktoren 2 til 1. QED QED Hvis de er formlike , vil forholdet mellom alle de tilsvarende sider være like, nemlig en halv

Formlikhet, kongruens og målestokk. Oppgave 1. Sett opp en tabell som viser hvilke av figurene som er formlike, og hvilke av disse som også er kongruente. Oppgave 2. Figuren viser en original (oransje) og flere formlike (blå) avbildninger. Finn målestokken til hver av avbildningene. Oppgave 3. Kartet i figuren er i målestokken 1: 50.000 ekvivalente og at kun kongruente trekanter er ekvivalente er å kreve formlikhet. Formlikhet betyr at alle vinklene i trekantene er parvis like store, men størrelsen på trekantene kan være forskjellig. Det gir at rommet av alle formlike trekanter er en dimensjon mindre enn rommet av kongruente trekanter, altså 2-dimensjon

Faktor 10 lb blabok by Cappelen Damm - Issuu

Kongruens (geometri) - Wikipedi

Formlike trekanter - undersøk (flash) Undersøkningsoppgaven du finner som vedlegg benytter Flash. For å vise innholdet må du ha dette programtillegget installert Areal og omkrets av en trekant. Summen av vinklene i en trekant er 180°. Høyde er en vinkelrett avstand fra ett punkt til den motsatte siden. Sentrum i en omsirkel er plassert der sidenes akser krysser hverandre a) Alle trekanter er formlike. b) Alle rettvinklede trekanter er formlike. c) Alle likebeinte trekanter er formlike. d) Alle likesidede trekanter er formlike. Oppgave 4. Hvilke utsagn er sanne? a) Alle firkanter er formlike. b) Alle trapeser er formlike. c) Alle parallellogrammer er formlike. d) Alle rektangler er formlike. e) Alle romber er. geobrett og strikk; like stor, mindre enn, formlik, kongruent, rettvinklet, likebeint, kvadrat, rektangel. Målet er ikke at alle barna skal begynne å bruke alle begrepene, men det er lov å si for eksempel: Trekantene på geobrettet til venstre er formlike. Trekantene til høyre er kongruente Trekantene er dermed formlike. b) AE=7,2 og EB=10,8 . Formlike trekanter 2: Spor IV. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Comment. Name * Email * Website. Velg emne her! Velg emne her

nå nærmere på trekantene ABE og CED i parallellogrammet. \CDE = \ABE fordi de er samsvarende vinkler ved parallelle linjer. Dette gjelder også for \DCE og \BAE, så \DCE = \BAE. Dermed er to vinkler i de to trekantene like, og den mellomliggende sidekanten er like. Altså er ABE og CED kongruente. Det vil si at AE = CE, og Dersom vi skal påvise at to trekanter er formlike må vi vise at to av vinklene i trekantene er identiske (den tredje gir seg da selv). I denne figuren er rød trekant formlik blå trekant fordi linjene l og m er parallelle og fordi vinkel C og c er toppvinkler. Vinkel A = a, B = b og C =c Formlike trekanter Delt av: bjørn ove thue - Publisert: 01.09.2011 21:19 - Oppdatert: 01.09.2011 21:19 Videoforelesning i matematikk hentet fra nettstedet Lektor Thues R

Geometri i planet - video 13 - formlike trekanter del 1

4.2 Kongruente trekanter Oppgave 4.20 a) Toppvinkler Samsvarende vinkler v/parallelle linjer er et parallellogram To vinkler er da parvis like store, og en side i den ene trekanten er like lang som de Regel: To trekanter som har to like vinkler er formlike. ΔABC er formlik med ΔADE fordi : Begge trekantene har vinkel A felles og begge trekantene har en vinkel på 90 grader. Steg 1: Finner tilsvarende sider i de to formlike trekantene. a) Regel: To trekanter som har to like vinkler er formlike. ΔABC er formlik med ΔFEC fordi : 1 Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for å dele. kap 4.2 - Kongruente trekanter. Rapporter. Ansvarlig redaktør: Sigurd Trageton Prosjektleder: Cecilie Isaksen Eftedal. Hjelp; Om Deling; Reglar for deling. I formlike trekanter er forholdet mellom to og to sider det samme. Hvis dette er oppfylt, har trekantene samme form. Da er vi tilbake til det vi innledet med, nemlig forstørring og forminsking. Når trekantene har samme form, er vinklene i trekantene parvis like store. NB

I to formlike trekanter er forholdet mellom to sider i den ene trekanten lik forholdet mellom samsvarende sider i den andre. Eksempelvis har vi at Hvor stort dette forholdet er, avgjøres av vinklenes størrelse Hvis du besøker vår Engelske versjon, og ønsker å se definisjoner av Tilsvarende deler av kongruente trekanter er Congruent på andre språk, vennligst klikk på språk menyen nederst til høyre. Du vil se betydninger av Tilsvarende deler av kongruente trekanter er Congruent i mange andre språk som arabisk, dansk, nederlandsk, hindi, Japan, koreansk, gresk, italiensk, vietnamesisk, etc Finn og del læringsressursar. Ressurskart. Skriv inn nøkkelorda dine . Logg inn for å dele. kap 4.2 - Kongruente trekanter. Rapporter. Ansvarleg redaktør: Sigurd Trageton Prosjektleiar: Cecilie Isaksen Eftedal. Hjelp; Om Deling; Reglar for deling. 7 Formler og rette linjer. 8 Funksjoner og modeller. 9 Sannsynlighetsregning. Eldre utgave 2009. 1 (eldre versjon) Geometri. 2 (eldre versjon) Tallregning. 3 (eldre versjon) Formler og likninger. 4 (eldre versjon) Forhold og prosent. Formlike trekanter - undersøk. Denne siden krever flash

Ekstremalpunkter og monotoniegenskaper. Ekstremalpunkter ved endepunktene av en graf. 5 Andre funksjoner. Rasjonale funksjoner (brøkfunksjoner) Skråasymptoter. Potensfunksjoner. Eksponentialfunksjoner. Kapittel 3 - Geometri. 1 Vinkler og trekanter. Vinkler. Trekanter. Formlike trekanter. Kongruente trekanter. Entydige trekanter. 2. med formlike trekanter, og bruke dette til å avgjøre om to figurer er formlike Formlikhet korteste AC = 3. Vet du: Når har to trekanter samme form? Når vi forstørrer, forminsker eller speilvender en figur får vi formlike figurer. I formlike figurer er 1. samsvarende vinkler like store (det betyr at vinkel A i den ene figuren e

Trekant og firkant •Trekanten er fundamentet i de bærende konstruksjoner. •Når barn leker med byggesett vil de oppleve styrken og stabiliteten i en trekant fremfor en firkant. Matematikk handler om å se sammenhenger • Lek med plast- eller trebrikker formet som trekanter, firkanter, femkante Formlike trekanter - Tilsvarende sider Haakon Øverbye 2018-06-02T15:41:27+02:00. Vennligst registrer deg for kurs før du starter leksjonen. 4. Vise at to trekanter er formlike 2. Formlike trekanter - Forholdet mellom tilsvarende side Skissen viser to formlike trekanter inne i hverandre. Den ene er stor og har sidene A; B og C. Den andre er liten og har sidene a, b og c. Vinklene i den lille trekanten er de samme som vinklene i den store trekanten I formlike trekanter vil forholdet mellom de korresponderende sidene i trekantene være konstant. Og når a=b så er også A=B Vise at to trekanter er formlike Haakon Øverbye 2018-06-02T15:41:11+02:00 Vennligst registrer deg for kurs før du starter leksjonen. 3. 1P - H16 - 2 - del 1 - Vise at to trekanter er formlike 4G Formlike trekanter. Norges Privatistgymnas © 2020. Med alle rettigheter - Org. nr. 815 509 862 MV

Lik form og lik størrelse har trekanter når de kan legges oppå hverandre og dekke hverandre helt, dvs. er formlike og har samme størrelse. I matematikken sier vi at trekantene er kongruente. En trekant heter rettvinklet hvis en av vinklene er 90 grader. En trekant heter stumpvinklet hvis en av vinklene er mer enn 90 grader egenskapene til de formlike trekantene i figuren. Vi kan finne arealet av kvadratet i midten ved å finne IJ og deretter IJ2: AF =+ 1 = 1 2 5 2 2 2 DABF, DAJB og DAIE er formlike, og DAIE og DBJF er kongruente. Trekantene er rettvin-klede, og lille katet = 1/2· store katet. I DABJ er BJ = 1/2 AJ. BJ = AI (ettersom DAIE og DBJF er kongruente.

Eleverne kan her arbejde med ligheder og forskelle mellem kongruente og ligedannede trekanter Notasjon og benevnelser. Sidene i en rettvinklet trekant har navn etter hvor de står i forhold til den rette vinkelen og den vinkelen som blir undersøkt. Den lengste siden kalles hypotenusen og er den eneste siden som ikke står rett på en av de andre sidene. De andre sidene kalles for kateter, og de står rett på hverandre Be elevene tegne egne eksempler på formlike, ikke kongruente trekanter som er slik at argumentene i punktlista gjelder. Bruk tegningene til å lage en collage som viser alle de ulike variantene. rettvinklet trekant - kunne vurdere om to figurer er formlike/kongruent - kunne føre bevis for at to figurer er formlike/kongruent UKE 39 Jobber videre med og avslutter kapittelet Personlig økonomi. Jobber med Excel. Oppgavene gis i timene. UKE 40 Begynner med kapittelet Geometri og design. Jobber med pythagoras' setning og formlike trekanter

6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. 2014-utgaven. 1 Tall og mengde. 2 Prosentregning. 3 Algebra. 4 Økonomi. 5 Forholdsregning. 6 Lengder og vinkler. 7 Areal og volum. Eldre utgaver. Formlike trekanter - undersøk. Denne siden krever flash. Kontakt oss OPPGAVE 5.91 Gitt et kvadrat med sider ab , deler vi opp figuren i fire rettvinklede, kongruente trekanter med kateter a og b og hypotenus c, som vist på figuren til venstre ovenfor.Sidene i det gule området blir like lange fordi de blå trekantene er kongruente 3.3 Vinkler i formlike figurer OPPGAVE 3.30 a) Samsvarende vinkler: og og og AE BF CD b) Samsvarende vinkler: og og og og AH BG CF DE OPPGAVE 3.3 rettvinklet trekant - kunne vurdere om to figurer er formlike/kongruent - kunne føre bevis for at to figurer er formlike/kongruent UKE Jobber videre med og avslutter kapittelet Personlig økonomi. Jobber med Excel. Oppgavene gis i timene. UKE Begynner med kapittelet Geometri og design. Jobber med pythagoras' setnin og formlike trekanter oppgaver geometri ma-145 glu former og figurer oppgave (h98) konstruer en trekant abe der ab cm, 30 og ae cm. forleng ae og avsett et punkt slik at ec cm

 • Frauenbewegung 1 weltkrieg.
 • Almrausch schladming fotos.
 • 1 april prank.
 • Episenter og fokus.
 • Leddbuss.
 • Sperre telefon for utgående samtaler.
 • La boom fotos.
 • Vikarordning videreutdanning.
 • Gresk kyllingsalat.
 • Skinner læringsteori.
 • Andteppe kryssord.
 • Beverly center.
 • Moose knuckel dame.
 • Markedsdirektør felleskjøpet.
 • Hagebau zeus messe 2017.
 • Fotball 6 divisjon.
 • Nioxin tørrshampo.
 • Breerosjon definisjon.
 • Forklar refleksjonsloven.
 • Ukraina revolusjon 2014.
 • Asia online seterra.
 • Bewerbungsbilder heide.
 • Frankenpost hochzeitsbilder.
 • Kritikk av erik erikson.
 • Hot sauce oslo.
 • Harris hawk haltung.
 • Tette rundt dør.
 • Motor magasin.
 • Jak poderwać dziewczyne na fb zapytaj.
 • Barista utdanning oslo.
 • Edinburgh castle castlehill edinburgh eh1 2ng.
 • Www.new.de/okc verbrauchsdaten.
 • Frivillig no.
 • Begjæring om utlegg namsmannen.
 • padding: 0px 0px 2px 10px;.
 • Kart over samos.
 • Stellenangebote stadt kempen.
 • Die maske des zorro fsk.
 • Kjøp fiji vann.
 • Binyrebarksvikt utredning.
 • Henvise kryssord.