Home

Sedimentære bergarter liste

Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. Tabellen angir hvorvidt bergarten er eruptiv (E), magmatisk (Ma), metamorf (M) eller sedimentær (S), og deretter hvordan bergarten hovedsakelig ble dannet. For de eruptive størkningsbergartene oppgis det hvorvidt de er felsiske eller mafiske, og om det er tale om dyp-, gang- eller dagbergarter Sider i kategorien «Sedimentære bergarter» Under vises 28 av totalt 28 sider som befinner seg i denne kategorien Sedimentære bergarter er dannet ved herding (diagenese) av sedimenter. Sedimentene dannes ved forvitring, nedbrytning og avsetning på Jordens overflate eller ved kjemiske prosesser og ved opphopning av organisk materiale. .Hele artikkele Sedimentære bergartar er danna ved at slam og organisk materiale har blitt avsett i stilleståande vatn.. Har vatnet vore fattig på oksygen har ikkje det organiske materialet rotna. Det blir då omdanna til mørk skifer når det blir utsett for trykk.Blir det organiske materialet nedbrote er det att skal frå skaldyr, og materialet blir omdanna til lys kalkstei BERGARTER Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller om- dannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn; striper, folder. Gneis er en av Norges vanligste bergarter

Petrologi og geokjemi av Tore Prestvik

Liste over bergarter - Wikipedi

 1. Sedimentære bergarter dannes ved at kalkslam, leire, sand eller grus (sedimenter) blir kittet sammen til en hard bergart. På Hovedøya finnes leirskifer, kalkstein og sandstein.I sedimentære bergarter kan det være fossiler.. Metamorfe bergarter, også kalt omdanningsbergarter, dannes ved at en bergart blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur eller begge deler
 2. eraler, men glass og organisk materiale forekommer også. I geologisk betydning er leire, sand og grus også bergarter, selv om de helst betegnes jordarter. Petrografi er vitenskapen om beskrivelsen av bergartene, mens petrologi er vitenskapen om hvordan de dannes
 3. eral · Se mer » Magmatisk bergart >65 mill. år Col-end Vulkan. Magma strømmer opp til jordoverflaten, avkjøles og blir til magmatiske bergarter. De sedimentære bergartene i jordplaten løses opp og smeltes sammen med magmaen. Bergarter «dør» og «fødes»

Kategori:Sedimentære bergarter - Wikipedi

Geologer klassifiserer bergarter basert på sammensetningen og hvordan de dannet seg. En av de tre hovedkategoriene er sedimentær bergart, som inkluderer alle bergarter som dannes gjennom opphopning av sediment. Noen såkalte klastiske sedimentære bergarter lages når biter av stein eller rusk bygger seg opp over tid. Kjemisk og organisk. sedimentære; metamorfe; magmatisk. Sistnevnte er delt inn i tre klasser: plutonic; hypabyssal; vulkanske. Undergrupper kan deles inn i: surt; medium; de viktigste; ultrabasic. Det er nesten umulig å lage en komplett liste over bergarter, med tanke på alle arter som finnes på jorden, er det så mange av dem

Lenke-liste, ca. 30 mineraler, 60 bergarter, 20 fossiler Geologi innføring 18.08.2016 Allan Krill ikke-silikater kalsitt / kalkspat CaCO 3 hardhet 3, 3 perfekte kløv, bruser med saltsyre (10%HCl) dolomitt (Ca-Mg)C I den andre delen får de kjennskap til hvordan sedimentære bergarter er dannet (historien til disse bergartene) - at de er dannet av elver. Økt 1: Lag-på-lag-mønster. 45 min. Økt 2: Lag-på-lag-historiene. 90 min. Vi kaller denne gruppa for lag-på-lag-stein, fordi flere av dem ser lagdelte ut Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område,.

Sedimentære bergarter. Klastiske sedimenter transporteres av vann, vind og is til lavereliggende områder der transporten stopper. Sedimentene avsettes og overlagres av nye lag med sedimenter. Organiske sedimenter som avsettes i vann, faller til bunnen og overlagres av nye lag med organiske og klastiske sedimenter Sedimentære bergarter Avsatte bergarter, dannet ved sammenkitting eller sammenpakking av sedimenter til faste bergarter eller ved direkte utfelling fra vann. Dekker 75 prosent av landområdene og mer enn 95 prosent av havbunnen, men utgjør bare 5 prosent av jordskorpens volum. Kategorier av sedimentære bergarter: 1

Når vi kartlegger havbunnen og lager kart over bunnsedimenter basert på kornstørrelse har vi en liste på nesten 30 klasser å velge mellom. Bunnsedimenter består oftest av blandinger av flere forskjellige kornstørrelser, og derfor trenger en klasser for flere forskjellige sedimentsammensetninger i tillegg til for eksempel ren sand. Her følger eksempler på noen klasser benyttet ved. Magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter er beskrevet med noen kjennetegn og noen eksempler er avbildet. Steinatlas. Steinatlaset egner seg godt i felt for både elever og lærer. Skriv ut atlaset fra vedlegget, og legg det i en plastlomme eller laminer arket SEDIMENTÆRE BERGARTER En sedimentær bergart dannes ved at sedimenter (grus, sand og leire) etterhvert forsteines. Kjennetegn; lagdeling, korn, fossiler, steiner som er kittet sammen Metamorfe bergarter (omdannede bergarter). Det har enten vært eruptive eller sedimentære bergarter. Metamorfe bergarter kan skje ved jordskjelv eller/og vulkanutbrudd. Eks: Sand —> sandstein —> kvartsitt (metamorfe) Kalk—> kalkstein —> marmo

Vedlagt er en liste over hvilke kompetansemål i Læreplanen for naturfag opplegget berører. Læringsmålene med opplegget Bergarter og mineraler for 5. klasse: Lære hva en bergart er Lære hva et mineral er Lære hvilke mineraler granitt består av. Viktigheten av å gjøre egne observasjoner og å stole på dem Liste over bergarter er en oversikt over noen vanlige bergarter, i alfabetisk rekkefølge. 61 relasjoner Metamorfe bergarter blir dannet ved at blant annet magmatiske eller sedimentære bergarter blir omdannet. Et eksempel er når leire (løsmasse) blir til leirskifer (sedimentær bergart) som igjen under herding blir til fyllitt (metamorf bergart)

Sedimentære bergarter - Store norske leksiko

Liste over bjergarter Wikipedia's Lista över bergarter as translated by GramTrans Nedenstående er en automatisk oversættelse af artiklen Lista över bergarter fra den svenske Wikipedia , udført af GramTrans den 2017-06-16 05:33:49 Denne testen brukes til mange sedimentære bergarter og svært forvitrede, stivne og metamorfe bergarter. Stenprøven tørkes i ovn ved 105 ° C i 12 timer og veies (W 1 ). Da blir steinprøven umiddelbart belagt med parafinvoks eller noe annet materiale hvis tetthet (y p ) er kjent

Video:

Tre typer bergarter - Naturhistorisk museu

bergarter - Store norske leksiko

Av artikkelen fikk jeg imidlertid inntrykk av at geoder bare dannes i sedimentære bergarter. jw2019 jw2019 Bryce er særegent pp. g.a. sine unike geologiske [] strukturer, kalt hoodoos, formet av erosjon av de sedimentære bergartene fra vind, vann og is i elva og sjøbunnen Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma. De sedimentære bergartene er bygget opp av løsmasser, grus, sand og leire, fra eldre bergarter som har forvitret. Disse fraktes og avleires er med vann. Løsmasser på jordoverflaten, som leire, sand og grus kalles sedimenter. Lag-på-lag-stein - sedimentære bergarter Bergart er eit geologisk uttrykk som vert nytta til å klassifisere forskjellige typar stein på same måte som art vert nytta i biologien.Læra om bergartane vert kalla petrologi, som omfattar dei bergartdannande prosessane i og på overflata av jorda, men mest klassifiseringa av bergartane ut frå strukturen og kva for mineral dei er bygd opp av.. Bergarter yngre enn perm finnes bare i et lite felt på nordøstsiden av Andøya der sedimentære bergarter fra jordens mellomalder, (jura og kritt, Fig. 2) ligger som en rest som er nedforkastet. Tabell 1. Utviklingen av Norges berggrunn og landformer Mill. år Utvikling av berggrunnen Utviklingen av landformene Nytid. Kvartæ

Mange bergarter viser imidlertid kalsium og silisium. Mineralene som danner bergarter er bundet kjemisk til hverandre og er ofte forskjellige fra et homogent fast stoff. Avhengig av opprinnelsens art kan bergarter kategoriseres i tre hovedgrupper, nemlig; klumpete bergarter, sedimentære bergarter, og metamorfe bergarter Sedimentære bergarter blir også kalt lagbergarter eller avsetningsbergarter og de blir dannet ved at fjell slites ned av vær og vind. Det som slites av blir fraktet ned av elver og isbreer. Til slutt blir tykke lag av sand eller leire presset sammen av nye lag og da synker det ned i dypet og utsettes for et stort trykk og varme Bergarter og mineraler - Magmatiske, metamorfe og sedimentære bergarter (Naturfag 5-7) Den digitale læreren. Loading... Unsubscribe from Den digitale læreren? Cancel Unsubscribe. Working. Sedimentære bergarter eller avsetningsbergarter består av konsoliderte sedimenter. Den kan være en lagdelt bergart, som har svært gode kløvegenskaper mellom hvert lag, som som skifer. Den kan inneholde boller (runde stykker) av bergarter, innstøpt i en sement (forsteinet leire) som konglomerater Sedimentære bergarter. Sedimentære bergarter Andøya; Sedimentære bergarter Leka; Intrusive bergarter. Intrusive bergarter Bodø; Intrusive bergarter Ballangen; Intrusive bergarter Andøya; Intrusive bergarter Hamarøy; Intrusive bergarter Lødingen; Intrusive bergarter Rødøy; Intrusive bergarter Tromsø; Intrusive bergarter Tysfjord.

Liste over bergarter - Unionpedi

Bergarter i kontinentalsokkelen Bergarter - Daria.n - Kontinentalsokkelen (bergarter fra mellomtiden og nytiden). Vi kan bruke bergartene til å fortelle oss den geologiske historien. <bilde> Logg inn for å se bildet Havdypet på kontinentalsokkelen varierer stort sett mellom 100 m og 400 m. Sokkelen kan sees som en gigantisk fylling utenfor kysten, bygget opp av sedimenter Liste over bergarter - Wikipedia. inahblogg. Sedimentær bergart - Wikipedia. sedimentære bergarter - Store norske leksikon. Vet du hvilke bergarter er Metamorf? Tips og triks for å identifisere de 3 store typer Rocks. Fakta om geologi - KFUK-KFUM-speiderne bergarter på et begrenset område som har en meget interessant og variert geologisk historie. Vi har prekambriske bergarter og godt bevarte fossilførende sedimentære lag fra kambrium, ordovicium og silur. I tillegg har vi også magmatiske bergarter med lava og også noen sedimenter fra slutten av karbontiden og permtiden

Organisk sediment mot kjemisk sedimentær bergart

sedimentære trekk: 5. TVILSTILFELLER. Eksempler: Kvartsitt/kvartsskifer Kvartsrik bergart (Kvartsinnhold > 20%) Kalkstein. m/ urenheter (finfordelt kvarts) Hornfels. m/ kvarts Lyse mylonitter med lite kvarts (1-5%) 6. MØRKE BERGARTER Basalt Grønnstein Gabbro Amfibolitt (alle bergarter, ogs å som omdannet) 2. MYLONITT/KATAKLASIT Bergarter: En bergart er en sammensetning av flere mineraler. Måten en bergart er laget på forteller hvilken type bergart det er. Bergartene blir delt inn i tre grupper: Størkningsbergarter (eruptive bergarter), avsetningsbergarter (sedimentære bergarter) og omdannede bergarter (metamorfe bergarter)

Alfabetisk liste over bergarter - Høyskoler og

Slike mineraler kaller vi bergarter. De 25 vanligste mineraler finnes i over 200 blandinger, eller bergarter. Mineralene bestemmer hvilken type bergart det er, og egenskapene til bergarten. Vi skiller mellom tre forskjellige typer bergarter: vulkanske (magma-tiske), sedimentære, og omdannet (metamorfe) bergarter Sedimentære bergarter også kalt avsetningsbergarter er bergarter som har blitt dannet ved avsetning (sedimentering) av mineraler og gamle bergartsfragmenter. Dette skjer for det meste på bunnen av vann (havbunn), men avsetningen kan også ha skjedd ved vind Dypforvitringssonen kan dermed sees som et lag med bløtere bergarter som er skråstilt og avkuttet på samme måte som de sedimentære lagene utenfor strandflaten (se figur). Det har vært ulike teorier om hvordan og når strandflaten ble dannet, inkludert bølgeerosjon og frostforvitring Sedimentære bergarter. Sedimentære bergarter er avsatt som små partikler og senere herdet til fast bergart. Sedimentære bergarter har en viktig rolle i oljefellene Hedmarkgruppen består av en rekke sedimentære bergarter som ble dannet for mellom 750 og 542 millioner år siden. Bergartene hadde opphav i sedimenter som ble samlet i ett rift som oppstod for 750 millioner år siden. Dette riftet kalles Hedmarksbassenget, og lå slik til at havet kom inn i dette området som en slags bukt

Utforsking 4: Lag-på-lag-stein - sedimentære bergarter

 1. Sedimentære bergarter blir som regel dannet av materiale fra eldre forvitrede bergarter som grus, sand og leire. (De har forvitret ved hjelp av frostforvitring). Det blir ført med vann ut i et basseng hvor det da samler seg ved at det synker til bunnen og avsettes
 2. eralet og derfor også det vanligste
 3. I Red Deer River-dalen er det et lag av sedimentære bergarter som inneholder dinosaurknokler. V údolí Red Deer River je vrstva usadenej horniny s kosťami dinosaurov. jw2019 jw2019 I denne dalen, med dens dype, bratte kløfter med mangefargede sedimentære bergarter , er det blitt avdekket hundrevis av dinosaurknokler
 4. På Møkster finner vi sedimentære bergarter som trolig ble avsatt på en kontinentalskråning utenfor det laurentiske kontinentet for 540 millioner år siden (tidlig kambrium). Sedimentene ble opprinnelig avsatt som leire og kalkstein, men under den kaledonske fjellkjededannelsen ble de omdannet til leirstein (grønn farge) og marmor (blå farge)

I overgangen mellom vulkanske bergarter fra perm og sedimentære bergarter fra kambro-silur åpner det seg en verden full av geologihistorie og kulturhistorie. Nå skal kunnskapen bli formidlet til allmennheten gjennom moderne verktøy. Uten lokale ildsjeler stopper all formidling av kultur- og industrihistorie Besøk oss! Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning. Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på tlf 31 28 14 84 eller send e-post På de fleste lokalitetene i Oslo finner vi lagdelte sedimentære bergarter, særlig skifer og kalkstein. Disse er avsatt på havbunnen i kambrium og ordovicium, fra ca. 490 til 440 millioner år siden. Skiferen er forsteinet leire, og kalksteinen forsteinet kalkslam (hovedsaklig fra organismer med kalkskall) Bergarter Sedimentære bergarter er dannet ved herding av sendimenter. Sedimentene dannes ved forvitring, nedbrytning, og avsetning på jordens overflate eller ved kjemiske prosesser og organisk virksomhet. De sedimentære bergartene som består av avsatte partikler, kalles detriale eller klastiske. Klastiske sedimenter deles etter kornstørrelsen inn i leire, sand og grus

Geologi - Kunnskapsfil

Sedimentære bergarter og diagenese Kåre Kullerud. Sedimenter og sedimentasjon : Løsmasser på jordoverflaten, som leire, sand og grus kalles sedimenter. Sedimenter dannes ved erosjon av bergartene på jordoverflaten og transporteres med elver til sjøer og hav. Animasjonen til høyre. Ungdomstrinn Naturfag Universell Naturfag Ungdom VII. Stoffer i forandring - Steinformasjone Bergartene har tre hovedtyper, Magmatiske bergarter, sedimentære bergarter og metamorfe bergarter. Jeg skal skrive om sedimentære og metamorfe bergarter. Metamorfe bergarter Metamorfe bergarter eller omdannede bergarter har opprinnelig vært to eller flere bergarter som har blitt omdannet til en ny type. Dette har skjedd fordi de opprinnelige steinene har blitt presset sammen til e Sedimentær Vi har hovedsakelig tre typer bergarter på Jorda: magmatisk, metamorf og sedimentær. Vi klassifiserer steiner basert på deres egenskaper og hvordan de eventuelt ble laget. De magmatiske og metamorfe bergartene utgjør cirka 90-95 prosent av jordskorpen, mens sedimentær er mer sjelden. De sedimentære bergartene har en spesiell måte de blir laget på og e

Brønnteknikk Vg2 - Sedimentære bergarter - NDL

Hvordan dannes kjemiske sedimentære bergarter? Redusere, gjenbruk, resirkulere er fangstfrasen for bevaring og hender også at det er slik Jorden fungerer også. Ingenting på jordens overflate går til spill: det hele blir resirkulert - til og med steiner De fleste sedimentære bergarter dannes under vann (sjø). Sedimentære bergarter har normalt porer som de dannet av sedimenter. Skifer, sandstein, kalkstein, konglomerat, kull er noen av eksemplene på sedimentære bergarter. Disse bergarter er vanligvis rike på fossiler.Fossiler er rester av dyrene og plantene, som blir bevart i bergarter.

Kategorier av sedimentære bergarter : 1. Klastiske sedimentære bergarter. Består av sedimentpartikler dannet ved. Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter : sedimentære, magmatiske og. Den største forskjellen mellom vulkansk, sedimentære og metamorfe bergarter, er måten de er dannet, og deres ulike teksturer Klastiske sedimentære bergarter (1 MB) Organic and chemical sedimentary rocks (1.7 MB) Organiske og kjemiske sedimentære bergarter (1.7 MB) Soils (2.9 MB) Jordsmonn (2.9 MB) Introduction to weathering (3.6 MB) Innføring i forvitring (3.6 MB) Water cycle (1.1 MB) Vannets kretsløp (1.2 MB) Ground water (3.5 MB) Grunnvan

Bunnsedimenter Norges geologiske undersøkels

De fleste sedimentære bergarter dannes under vann (sjø). Sedimentære bergarter har normalt porer som de dannet av sedimenter. Skifer, sandstein, kalkstein, konglomerat og kull er noen av eksemplene på sedimentære bergarter. Disse bergarter er vanligvis rike på fossiler. Fossiler er rester av dyrene og plantene, som blir bevart i bergarter. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it. Delete Quiz. This quiz is incomplete! To play this quiz, please finish editing it

naturfag.no: Steine

Sedimentære bergarter. Bilde: Avsetningene kalles sedimenter. Tenk deg en elv som gjennom millioner av år har dratt med seg grus, sand og leire ut i havet. Der har massene blitt avsatt, lag på lag. Avsetningene kalles sedimenter. Gjennom millioner av år blir lagene mange Innhold Under forelesningene vil følgende temaer gjennomgås: klassifisering av sedimenter og sedimentære bergarter, sedimentære strukturer, forvitring, erosjon, transport og avsetning av sedimenter,faciesmodeller og identifikasjon av avsetningsmiljøer inkludert terrestrike, lakustrine, grunnmarine og dypmarine miljø, prosesser som kan påvirke sedimentene etter avsetning, diagenese og de.

Norske bergarter - brosjyre by Norges geologiske

 1. Avsetningsbergarter. Avsetningsbergarter ( sedimentære bergarter) dannes ved overflateprosesser. .De fleste består av partikler som brytes ned fra eksisterende bergarter, fraktes til lavereliggende områder og avsettes i ulike avsetnings- miljøer på land eller i havet.Løsmasser (eller sedimenter ) som dannes på denne måten blir sakte begravd og til slutt kittet sammen til faste bergarter
 2. Sedimentære bergarter, Eruptive bergarter, Metamorfose. Delt inn i 5 geologiske områder: Grunnfjellsområdene Kambrosilurområdene Den kaledonske fjellkjeden Oslofeltet Kontinentalsokkelen Bergarter, Kvitstruprestene og Norsk Geologisk historie [1] Brukernes anmeldelser. 13.
 3. Sedimentære bergarter (også kalt avsetningsbergart) blir dannet ved at små partikler (sedimenter) blir presset sammen. Sedimentære bergarter inneholder ofte fossiler og har flere lag, ofte kan man pelle lagene fra hverandre. -Mia Nilse
 4. eraler og gamle bergartsfragmenter. sedimentære bergarter er vanligst dannet av materiale fra eldre nedbrytende bergarter. disse er forvitret på grunn av frost, mekaniske påkjenninger, ras og isbreer. disse har blitt avsatt etter å ha blitt ført med vind eller vann. vanligst er de ført med vannmasser (elv) ut i et.
 5. Avsetningsbergarter. Avsetningsbergarter ('sedimentære' bergarter) dannes ved overflateprosesser.De består av partikler som brytes ned fra eksisterende bergarter eller felles ut i vann, fraktes ned til lavereliggende områder, og avsettes i ulike avsetningsmiljøer på land eller, som oftest, i havet. Løsmassene (eller 'sedimentene') som dannes på denne måten blir sakte begravd og.
 6. eraler og materiale fra eldre forvitrede bergarter, og er kjemisk sammensatt. Bergarter har hovedsakelig 3 hovedgrupper som da er Magmatiske bergarter, Sedimentære bergarter og Metamorfe bergarter. Magmatiske bergarter: Magmatiske bergarter som også blir kaldt størknede bergarter blir laget når smeltet stegn/magma blir avkjølt og størkner
 7. Skifer innendørs er populært, det tåler mye og gir et eksklusivt uttrykk. For å bevare overflaten vakker og holdbar år etter år bør du rengjøre og vedlikeholde skiferen regelmessig. Her finner du råd og tips for hvordan du behandler skifer innendørs med STEINFIX

Bergarter er de faste materialene som jordskorpen er bygd opp av. Enkeltbestanddelene av bergartene er oftest krystalliserte mineraler, men glass og organisk materiale forekommer også.I geologisk betydning er leire, sand og grus også bergarter, selv om de helst betegnes jordarter Geologer har kategorisert bergarter i tre forskjellige typer. Manglende bergarter dannes fra magma eller lava som er avkjølt til et fast stoff. Metamorfe bergarter dannes når andre bergarter av enhver type gjennomgår varme og trykk for å danne en annen bergart. Sedimentære bergarter dannes av andre bergarter eller stoffer som har blitt.

Geografi Flashcards Quizle

 1. eral, fossil, lag, stein, eksempler, bergarter, sedimentære, sedimentære bergarter, eldste lag, yngste lag, sedimentary rocks, Eksempler på sedimentære bergarter In order to unlock resources, you must be logged on yTeach and assigned to school
 2. Sedimentære bergarter, som også blir kalt avsetningsbergarter og lagbergarter, er bergarter som har blitt dannet ved at fjellmasser slites ned av vær og vind og fraktes vertikalt nedover av elver og isbreer.Hvor massene av sand og leire avsettes/sedimenteres enten langs elveleier eller oftest helt ute i havet. Tykke lag av sand eller leire presses sammen av nye lag, og synker ned i dypet.
 3. Sedimentære bergarter. Bilde: Avsetningene kalles sedimenter. Elver drar med seg grus, sand og leire ut i havet. Det har de gjort i millioner av år. Massene har blitt avsatt, lag på lag. Avsetningene kalles for sedimenter. Gjennom millioner av år blir lagene mange

Mineraler og Bergarter Flashcards Quizle

Pre-rift: Den nederste seismiske enheten er kalt fase 1 og utgjør grunnfjellet og vulkanske og sedimentære bergarter som ble dannet før den regionale riftingen satte i gang (pre-kritt). I de seismiske dataene vises denne enheten som kaotiske refleksjoner uten kontinuitet - Klassifisere sedimentære bergarter fra håndstykke og i tynnslip. - Gjenkjenne og tolke sedimentære strukturer. - Konstruere og tolke grafiske sedimentologiske logger både fra kjerner og blotninger i felt. - Bruke litostratigrafiske og biostratigrafiske data i korrelasjonsøyemed

Liste over bjergarter - Wikipedia's Lista över bergarter

Sedimentære Bergarter kan deles inn i tre hovedgrupper: metamorfiske, magmatiske og sedimentære bergarter. Vi klassifiserer steiner inn i disse hovedgruppene for å kunne beskrive hvordan de ble formet og deres egenskaper. Sedimentære bergarter har sin egen måte de blir dannet på og har også et unikt utseende som kan skilles fra de to andre hovedgruppene Identifisering av sedimentære bergarter og deres tektoniske strukturer. Forståelse av forholdet mellom sedimentologi og strukturgeologi. Integrert kunnskap om sedimentologi og strukturgeologi som kan brukes som grunnlag for andre områder innen geologi, ingeniørfag og økonomi

GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese Nedlastinger Bildet : landskap, stein, ørken, dal, dannelse, klippe, kløft, Dal, terreng, geologi, badlands, wadi, Landform, naturlig bue, antikkens historie. Sedimentære bergarter 50 Silikatmineraler 292 Sulfid- og sulfatmineraler 125 Tektonikk og strukturgeologi 91 Vulkanologi 43 Biografi Haakon Fossen (PhD fra University of Minnesota, 1992) er professor i geologi ved Universitetet i Bergen hvor han. Sedimentære bergarter . Uke 5: Jakten på lagene og jakten på fossilene . Uke 6: De lagdelte historiene . Mer info om prosjektet Bøker: • Langholm, G m.fl (2011): Forskerfrø Bok for førskolelærer-studenter • Frøyland,M. (2010): Mange erfaringer i mange ro Nesten alle bergarter består av mineraler. Granitt består av feltspat, kvarts og glimmer. Vi kan si at når flere mineraler er blandet sammen, får vi en bergart. Læren om bergarter kalles petrologi. Bergartene inndeles i sedimentære, eruptive, og metamorfe bergarter. Sedimentære bergarter (avsetningsbergarter

 • Telia ringe fra utlandet.
 • Bimbo planta tenjo.
 • Hvor mange barn hadde profeten muhammed.
 • Evangelische sekten deutschland.
 • Danceschool horn facebook.
 • Woodstock 99 incident.
 • Makadam 8 11 pris.
 • Adeno.
 • Vannamei reker scampi.
 • Mount everest todesliste.
 • Cullinan 1.
 • Stillegående takvifte soverom.
 • Männertag 2018 bad liebenzell.
 • Drake net worth.
 • Alvorlig obstipasjon.
 • Versace eros review.
 • Playmobil polizeistation 3988 bauanleitung.
 • Syrisk linsesuppe.
 • Oliver twist bedre enn snus.
 • Was machen singles am wochenende.
 • Strømaggregat jula.
 • Vågakallen sagn.
 • Bestsecret einladung abgelehnt.
 • Nauru hovedstad.
 • Fagverksbro papir.
 • Love island 2017 elena.
 • Julia mckenzie.
 • Bratt app android.
 • Liberal mening.
 • Tickets silvester.
 • Dice wizard.
 • Wegner gyngestol brugt.
 • Bücher empfehlungen.
 • Hvordan fungerer odelsrett.
 • Bauvorhaben feldkirchen westerham.
 • How to refund humble bundle.
 • Grønlandsleiret 5.
 • Schæfer familiehund.
 • Gorilla vs strongman.
 • Wws immobilien herford.
 • Matgeek cola.