Home

Avtaletolkning prinsipper

Dette prinsipp forsterkes om den ene parten har innrettet seg etter den subjektive forutsetning, og den andre har utvist passivitet i forhold til den andres innrettelse som av den andre oppfattes å være innenfor avtalen. Prinsipp om lojalitet. I avtaleretten har man også ett prinsipp om lojalitet som også kommer til uttrykk i avtaleloven Avtaletolkning Når det gjelder tolkning av avtaler , bygger norsk rett på erklæringsteorien , som sier at en avtale skal tolkes ut fra en rimelig forståelse av avtaleteksten. Rettsanvenderen skal ved tolkningen tilstrebe å komme fram til et rimelig og fornuftig resultat (1) Grunnleggende avtalerettslige prinsipper (2) Reglene om inngåelse av avtaler (3) Reglene om tolkning og utfylling av avtaler (4) Men også en innledning til kjøpsretten, som forklarer sammenhengen mellom studiet av avtaleretten og kjøpsretten til første avdeling. Forelesningene vil befatte seg med det prinsipielle vedrørende (1)-(4)

Avtaletolkning - hva er avtalt? Advoka

=> I prinsippet samme øvelse! Mao: Kan være betydelig likheter mellom spørsmålet om avtaletolkning og avtaleinngåelse. For eksempel: Rt 1995 s. 543 (Selsbakkhøgdaborrettslag) Men: (1) Ved avtaleinngåelse: Tolkningsspørsmålet => om partene har ment å binde seg og om tilstrekkelig enighet er oppnåd Om avtaletolkning Om ugyldige avtaler Om lemping av avtaler Om representasjon Grunnprinsipper i avtaleretten Se også vår mer utfyllende artikkel om grunnprinsipper i avtaleretten. Norsk avtalerett bygger på noen grunnleggende prinsipper og disse er: Avtalefrihe

tolkning - jus - Store norske leksiko

Rt. 1994 s. 581 (Avtaletolkning): «Man kan ikke ved tolking fange opp tilfelle som det var nærliggende å regulere dersom avtalen også skulle omfatte dem.» Hensynet til tredjeparter Eksempel: Areal regulert til flere eneboliger Eiendomsmeglingsloven § 6-7 andre ledd nr. 10 -«forholdet til endelige offentlige planer er ett av seks hovedprinsipper for avtaletolkning: Hvis en avtale åpner for flere tolkningsalternativer, skal man velge det alternativet som er minst byrdefullt. Tanken bak prinsippet er at ved tvil om hva som skal leveres, er det vanligvis slik at kontraktsparten har påtatt seg det som er minst tyngende Prinsippet om objektiv tolkning er det sentrale tolkningsprinsipp ved tolkning av kommersielle avtaler. Høyesterett har fremhevet at prinsippet står særlig sterkt ved tolkning av forhandlede standardkontrakter I juni avsa Høyesterett en dom med prinsipielle uttalelser om kontraktstolkning i profesjonelle avtaleforhold. Den konkrete saken gjaldt tolkning av en avtale basert på en standardkontrakt for leie av næringsbygg, men dommen vil også ha betydning ved bruk av byggebransjens standardkontrakter Standardiseringen medfører at alminnelige prinsipper for avtaletolkning må modifiseres noe. Det prinsipale siktemålet med enhver avtaletolkning er å finne frem til partenes felles subjektive partsforståelse. Å søke etter partenes mening med de enkelte bestemmelser vil ved standardkontrakter ofte være formålsløst, fordi partene i en de

Avtalerett - Jusleksikon

7. Avtalerettens regler og prinsipper om inngåelsen av avtaler 8. Forholdet mellom avtalerettens regler og prinsipper om inngåelsen av avtaler og kjøpsretten 9. Avtaletolkning 10. Samspillet mellom avtalerettens regler og prinsipper om tolkning og kjøpsrettens (kontraktsrettens) regler om oppfyllelsen av kontrakter 11 Konkurranseklausuler skal tolkes i henhold til gjeldende prinsipper for avtaletolkning. Dette betyr blant annet at det er den som har utformet avtalen som vil kunne få ansvaret for eventuelle uklarheter. Utgangspunktet i norsk avtalerett, som også skal legges til grunn for konkurranseklausuler, er avtalefrihet prinsipper som vil regulere kontrakten. Sammenligning med engelsk rett For å få frem de eventuelle problemstillinger som knytter seg til tolkningen av Entire agreement-klausuler i norsk rett vil oppgaven se på hvilket innholdet klausulen tillegges etter regler for engelsk avtaletolkning avtaler, da avtaletolkning og anvendelse av avtaleloven § 36 henger sammen 1 Avtaleloven, lov 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, lige prinsipper som gjelder for internasjonale kommersielle avtaler. Prinsippene er generelle og gjelder for alle typer avtaler,. Alminnelige prinsipper om avtaletolkning skal benyttes ved bedømmelsen av partenes disposisjoner som danner skattegrunnlaget. Dette gjelder selv om partene er nærstående, men det nære forholdet mellom partene har betydning for kravene til bevisets styrke når det anføres at partenes felles forståelse medfører at en kontrakt skal forstås på en måte som avviker fra ordlyden

Dette prinsipp er allerede slått fast i Kong Kristian den IV Norske lov av 1687 (NL 5-1-2) hvor det heter at avtaler som ikke strider mot lov eller ærbarhet skal holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere . Prinsippet om at avtaler skal holdes sikrer forutberegnelighet, og er grunnpilaren i kontraktsretten Obligasjonsrett er en samlebetegnelse på den rettsdisiplinen som behandler rettsreglene om fordringer (krav). De krav som behandles i obligasjonsretten springer ut av kontrakt. Krav kan også oppstå på andre måter, for eksempel ved en skadegjørende (erstatningsbetingende) handling. Slike ikke-kontraktsrettslige krav behandles under andre rettsdisipliner, som for eksempel erstatningsrett prinsipper for henholdsvis internasjonal kommersiell kontraktsrett og generell europeisk kontraktsrett.20 Prinsippene fra disse kildene vil ikke tillegges noen selvstendig rettskildemessig vekt i fremstillingen, men vil brukes som illustrasjon der de formulerte prinsippene samsvarer med norsk rett. 1.4 Videre fremstilling , 2.1.2 Alminnelige kontraktsrettslige prinsipp En viktig rettskilde innen kontraktsretten er det som gjerne kalles «alminnelige kontraktsrettslige prinsipp».11 Dette er generelle prinsipper av sentral betydning for rettsdannelsen på området. Utviklingen av disse er for det meste skjedd gjennom ulovfeste

Kjenner til grunnleggende prinsipper om avtaleinngåelse og avtaletolkning. Kjenner til grunnleggende kjøpsrettlige regler og virkninger av kontraktsbrudd. Kjenner til prinsipper for stiftelse, overdragelse, sikring og bortfall av pengekrav Times Arial Narrow Univers 47 CondensedLight 宋体 Blank Avtaleinngåelse, avtaletolkning og erstatning hvis avtale ikke kommer i stand KISS-prinsippet Innledning - avtaleretten satt i system Avtaleinngåelse I - Noen innledende kommentarer 1/2 Avtaleinngåelse I - Noen innledende kommentarer 2/2 Avtaleinngåelse II - Innledning Avtaleinngåelse II - Avtaleinngåelse etter. Forvaltningsforumet registrerer og behandler endringsmeldinger til avtaletolkning, forslag til bedre bruk av tjenestene, og sørger for at avvik blir håndtert. Nasjonal IKT Forvaltningsforum for talegjenkjenning I FMK-sak 40/18 nevnes prinsippet om bruk av godkjente registerløsninger som en føring som er vedtatt

Jusinfo.no: Prinsipper i avtalerette

 1. nelige prinsipper for avtaletolkning. Flertallet fant ikke grunnlag for å fravike lagmannsrettens bevisbedømmelse og avtaletolkning, som bygget på de nevnte prinsipper, og forkastet statens subsidiære anførsel om at lagmannsretten hadde tatt feil
 2. Mens avtalerett handler om hvordan avtaler blir inngått slik at de blir rettslig bindende, ugyldighet, avtalenesensur og avtaletolkning, så handler kontraktsrett om partenes rettigheter og plikter innenfor den inngåtte kontrakten
 3. Ut fra mandatet ønskes prinsippet om felles tolkning av avtalen vurdert som god praksis, for systematisk avviks- og endringshåndtering. Problemstilling Det er behov for å vedta et enkelt prinsipp om avtaletolkning som kan gi oversikt og kontroll over sektorens tolkning og oppfølging av avtalen
 4. nelige kontraktsrettslige prinsipper og kontraktstyper i norsk rett. Jussens venner. ISSN 0022-6971. 52(6), s 378- 405 Fulltekst i vitenarkiv. Hillion, Christophe Alfred Pierre; Alvik, Ivar & Bekkedal, Tarjei (2016). Norges plass i partnerskapet mellom EU og USA.
 5. Avtalen må tolkes, og ulovfestede avtalerettslige prinsipper for avtaletolkning vil da måtte anvendes. Dersom det ikke er avtalt hvilken nærmere rettighet gavekortet gir innehaveren, for eksempel ved at kortets gyldighetsperiode ikke er avtalt, oppstiller både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven regler til supplering av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd og kjøpsloven.
 6. nelig språklig forståelse, men også hva som må antas å være partenes forståelse av ordlyden
 7. prinsipper for avtaletolkning. Det følger hverken av lovens ordlyd, forarbeidene eller høyesterettspraksis at det må foreligge klare holdepunkter i avtalen eller rettsforholdets karakter for at § 15 skal være fraveket. (29) Det helt sentrale formålet med oppløsningsretten er at en sameier skal kunne få solgt sin part til en akseptabel pris

avtaletolkning opiniojuris

I tråd med alminnelige prinsipper for avtaletolkning etter norsk rett, vil avtaler ofte tolkes mot den part som burde uttrykt seg klarere. I den utstrekning aktører i dagligvarekjeden gjennomtvinger sitt syn ved f.eks. å true med delisting, innebærer dette en tilsidesettelse av de rettigheter kontraktsretten gir Partene hadde ingen felles forståelse av bestemmelsen, og Høyesterett måtte dermed tolke bestemmelsen i tråd med prinsipper for alminnelig avtaletolkning, slik som bestemmelsens formål, reelle hensyn og systembetraktninger avtaletolkning; grunnleggende tolkningsprinsipper; Mål for kurset. På dette kurset får du innsikt i hva som skal til før partene anses bundet ved avtale, hvilke prinsipper som står sentralt ved tolking av en avtale og hvilke standardkontrakter som brukes mot entreprenør og rådgivere Obligasjonsrett er en samlebetegnelse på den rettsdisiplinen som behandler rettsreglene om fordringer (krav). De krav som behandles i obligasjonsretten springer ut av kontrakt.Krav kan også oppstå på andre måter, for eksempel ved en skadegjørende (erstatningsbetingende) handling

Eksamensklassiker - Avtaletolkning opiniojuris

Juss og samfunn: 5. Avtaleret

 1. Prinsippet om avtalefrihet er grunnleggende i de fleste samfunnsområder. Man kan inngå avtale om hva man vil og med hvem man vil, så lenge det ikke strider mot andre viktige hensyn i et samfunn. Både enkeltpersoner og bedrifter inngår ofte avtaler som får stor betydning i deres hverdag
 2. nelige prinsipper for avtaletolkning gjelder Avtaler mellom profesjonelle parter skal tolkes objektivt, jf. bl.a. Rt-2010-961 Utgangspunkt: En naturlig språklig forståelse av kontraktens ordlyd Adgang til å vektlegge formålet ved avtalen og andre reelle hensyn Rt-2010-961 Skanska avsnitt 44
 3. Her må avtalen vurderes med utgangspunkt i de ulovfestede prinsipper for avtaletolkning. Tilsyn. Et annet forhold som kan belyse hvem som har ansvaret for å drive barnehagen i samsvar med gjeldene lover og regelverk, er hvem tilsynsmyndighet etter barnehageloven eller annet regelverk har ført tilsyn med

Prinsippet om objektiv tolkning - Nr 04 - 2018

Video: Ny Høyesterettsdom om tolkning av standardkontrakter

Konkurranseklausuler Arbeidsmiljøsentere

Høyesterett - regulert pris ved salg av leilighet i borettslag for eldre. Høyesterett avsa 9 desember 2011 dom HR-2011-2303-A i tvist om hvilken pris som skulle betales ved overdragelse av leilighet i borettslag for eldre. Den reiste særlig spørsmål om fortolkning av vedtektsbestemmelse om prinsipper for prisfastsettelse, og om bestemmelsen under visse forutsetninger skulle revideres.

De skal ha et bevisst forhold til gråsonen mellom rettslige standarder, klart definerte regler og etiske prinsipper. Dette innebærer at studentene innenfor kursets fire hovedemner skal kunne identifisere etiske dilemmaer i en virksomhet, samt ha en bevisst holdning til hvordan etiske problemstillinger kan håndteres Avtalerett: avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet, da med særlig vekt på om og når bindende avtale er inngått. Kjøpsrett, med vekt på mislighold, mangelsbegrepet og virkninger av kontraktsbrudd slik som mangelsbeføyelser, særlig hevingsadgangen. Pengekravsrett. Prinsipper for stiftelse, overdragelse, sikring og bortfall av. 2.5 Ulikheter fra avtaletolkning enkelte rettsområder vil først og fremst brukes for å belyse prinsipper som er avgjørende for reservasjonens anvendelse. 4 De relevante bestemmelser er for New York-konvensjonens vedkommende artikkel V(2)(a) og (b) Kontraktsforpliktelser er en bredt anlagt og utførlig fremstilling av sentrale kontraktsrettslige spørsmål, med hovedvekt på det som skal presteres u

Kontraktsforpliktelser (Heftet) av forfatter Erlend Haaskjold. Jus. Pris kr 436 (spar kr 62). Se flere bøker fra Erlend Haaskjold Kontraktsforpliktelser (Heftet) av forfatter Erlend Haaskjold. Jus. Pris kr 435 (spar kr 63). Se flere bøker fra Erlend Haaskjold Kontraktsforpliktelser (Innbundet) av forfatter Erlend Haaskjold. Jus. Pris kr 1 419 Kontraktsforpliktelser (Innbundet) av forfatter Erlend Haaskjold. Jus. Pris kr 1 178 (spar kr 241)

§ 12-2 annet ledd - Skatteetate

Slik avtaletolkning kaller vi gjerne en del av det «abstrakte» mangelsbegrepet. Dommen i Rt. 1998 s. 774 (Videospiller) inneholder flere uttalelser som kan belyse hva det menes med å utfylle avtalen med abstrakte prinsipper Til tross for at det til tider brytes mot f lgende prinsipper, er det alminnelig god juss s rge for at partene f r ta til motm le mot en annen parts anf rsler (kontradiksjonsprinsippet, jf Rt-1990-8 og Rt-1991-1524 tilsidesettelse var saksbehandlingsfeil), og at partene under visse forutsetninger kan binde retten mht hva som skal legges til grunn (disposisjonsprinsippet, jf tvml 85, 86) Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Den 17. juni 2005, ble de mye omtalte endringene av åndsverkloven (åvl.), som bl.a. gjennomfører EUs opphavsrettsdirektiv, endelig vedtatt. Endringene skjer på bakgrunn av en offentlig debatt som savner sidestykke i norsk opphavsrettshistorie, samt en intens diskusjon så vel innad i stortingskomiteen som i odelstinget. Endringene må sies å være relativt omfattende, og berører i [ prinsipper om avtaletolkning. Disse prinsippene fremgår av rettspraksis. Ved en helhetsvurdering av avtaleforholdet kom Høyesterett frem til at avtaleforholdet mellom Aker og TMBE ikke hadde karakter av et arbeids- eller ansettelsesforhold for Bye. Oppgave 14-3 Oppgaven reiser en problemstilling knyttet til anvendelse av skatteloven § 14-90 etter at prinsippet har ligget mer eller mindre brakk siden romertiden. Eller man kan erstatte tvilen med et budskap som alle må ta - en kulturrevolusjon, for eksempel. føringer for avtaletolkning - som NAVO atpå til ikke er villig til å diskutere. Det er direkte pin-lig å skulle forholde seg til e

Pris: 1227,-. innbundet, 2013. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Kontraktsforpliktelser av Erlend Haaskjold (ISBN 9788202394325) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Rettsregler omhandlende avtaletolkning vil også brukes som revisjonskriterium i denne rapporten, jf. punkt 3.4 for nærmere redegjørelse. 2.1 Nærmere om lov om offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (lov 1999 nr. 69) har sin bakgrunn i direktiv 2004/18 EC, og formålet med loven er Dels har en slik innskrenkende tolkning bygget på alminnelige tolkningsprinsipper. I denne sammenheng vises det til Kristian Huser: Avtaletolkning (1983) og Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet (1998). Dels synes særskilte prinsipper ved tolkning av ansvarsfraskrivelser å ha utkrystallisert seg i rettspraksis og teori

Obligasjonsrett - Jusleksikon

Avtaleinngåelse og avtaletolkning. Vis forfatter(e) 2015. Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel. Vis forfatter(e) 2008. Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav. Vis forfatter(e Denne avhandlingen bidrar til å klargjøre rettslige prinsipper knyttet til tomtefeste, for et tema som er ganske praktisk. Ved innsamling av festeavtaler vil vanlige regler for avtaletolkning benyttes for å finne ut hva som går frem av avtalene mellom partene Kjøperen ble holdt erstatningsansvarlig. - Hevningserklæringen var uansett fremsatt for sent. - Avgjørelsen av hevningsspørsmålet ble truffet på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper og analogi fra kjøpsloven av 1988. Les i hvert fall side 1, 10, 11, 12. Agurkdommen (Rt-2004-675) Kjøpsrett. Erstatningsrett Hvilke kontraktsrettslige prinsipper kan spille inn på langvarige kommersielle avtaler, hvor det er oppstått en irregulær utvikling Topics: Kontraktsrett, avtaletolkning,. Det er utarbeidet 10 prinsipper som blant annet fokuserer på viktigheten av selvhjelp, av-institusjonalisering og å fjerne barrierer.»Tenkningen rundt disse prinsippene kan være nyttig i arbeidet med å definere behovene til brukerne av helse- og omsorgstjenester. Beskrive behov. Brukerne kan ha ulike behov du må beskrive

Særegne avtaletolkningsprinsipper og omvendt bevisbyrde - i strid med alminnelige prinsipper for avtaletolkning og sivilprosess. Tilrettelegging for økt kollektivisering av rettighetsforvaltningen gjennom særegne kollektiv I prinsippet beror svaret på en konkret fortolkning av den aktuelle avtale. Her er det grunn til å innta samme standpunkt som inntas i teorien [33] : En plikt til tvangsovertakelse er et såpass inngripende tiltak, at det ikke kan statueres uten et klart og utvetydig grunnlag i partenes avtale sml. til illustrasjon Rt. 1911 s.782 8.3.3 Alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.....284 8.4 Oppsummering praksis var imidlertid ikke relevant i forhold til den avtaletolkning som ble forfektet, og kunne derfor ikke tillegges vekt. Avgjørelsen fra 2003 gjald

HSH - ØKB3120 Rettslære sep11lad

-avtaletolkning LB-2017-5583 -Incita/Aleris skulle ikke pro-rata prinsippet anvendes ved samordning av denne ytelsen. Advokatfirmaet Schjødt AS AVGJØRELSER FRA EU-DOMSTOLEN I Problemet med prinsippet er å bevise den felles forståelse. Den som hevder en felles forståelse som avviker fra ordlyden, har bevisbyrden for en slik forståelse. Kravene til notoritet er her store. Kravet må også sies å være enda strengere i kommersielle forhold I denne avhandlingen ønsker jeg å klarlegge hva som ligger i opphavsrettens spesialitetsprinsipp, og hvilke rettsspørsmål det er grunnlag å anvende prinsippet på i norsk rett Topics: Opphavsrett, Spesialitetsprinsippet, Avtaletolkning Høyesterett har i dom 15. februar 2017 kommet til at et ansvarlig lån fra Rauma kommune til Rauma Energi AS var å anse som egenkapital og ikke lån. Rauma Energi AS får derfor ikke fradrag for renter ved skatteberegningen, jf skatteloven § 6-40 første ledd

God praksis-prinsipper for løsningsarkitektur og bruk av

Oslo kommune behandlet en etterhåndssøknad for vesentlig reparasjon av en garasje, som sto på fremmed grunn. Grunneier og tiltakshaver var uenige om de privatrettslige rettighetene. Grunneierne klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som kom til at tiltakshavers søknad skulle avvises. Tiltakshaveren fremholdt at hans privatrettslige rettigheter var tilstrekkelig klare, at fylkesmannen. Åvl. § 69 er ny og lovfester en rett for opphaver og andre frembringere til rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett og nærstående rettigheter. Rett til rimelig vederlag vil også være utgangspunktet ved overdragelse av rettigheter etter gjeldende rett forut for ny åndsverklov, men ved lovfestingen innføres samtidig en lempningsregel hvor den opprinnelige rettighetshaveren kan. Prinsippet i norsk kontraktsrett om ytelse mot ytelse gjelder også for denne type kontrakter. Får Rune Lange medhold, brytes dette prinsipp, noe retten må være varsom med. Ut fra rimelighetsbetraktninger må det foreligge sterke grunner for å fravike kontraktens ordlyd

norske prinsipper for avtaletolkning, til side - Fastholder at det ikke innføres oppsigelsesadgang ved såkalt ikke-bruk. Side 2 av 2 M 1223828.1 Kabel Norge vil understreke viktigheten av at disse delene av forslaget videreføres gjennom Stortingets behandling av åndsverkloven Forbrukerkjøpsloven § 6 regulerer hvilket tidspunkt tingen skal leveres. En modifikasjon følger av tilbakeholdsretten for selgeren som følger av prinsippet om ytelse mot ytelse i § 9.Spørsmålet om når levering skal regnes for å ha skjedd reguleres i § 7 OEP anfører også generelle kontraktsrettslige prinsipper som grunnlag for at avtalen ikke kan forstås etter sin ordlyd. Subsidiært er det anført at avtalen må revideres på grunn av bristende forutsetninger , eller - atter subsidiært - at den må revideres som urimelig, etter avtaleloven §36 Sammendrag. Forfatteren svarer på Frode Helmich Pedersens kritiske artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 nr. 1. Kolflaath mener at artikkelen bærer preg av at Pedersen ikke har gitt en representativ fremstilling av hans bevisteoretiske posisjon Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Denne artikkelen mangler kildehenvisninger og opplysningene i den kan dermed ikke verifiseres. Kildeløst materiale kan blifjernet. Du kan hjelpe til med å legge inn pålitelige kilder. Se Wikipedia:Bruk av kilder for mer informasjon. Obligasjonsrett er en samlebetegnelse på den rettsdisiplinen som behandler rettsreglene om fordringer (krav)

 • Omrisskart europa.
 • Planter inndeling.
 • Visit bundestag.
 • Tjorven dukke selges.
 • Docks hamburg kapazität.
 • Yamaha r6 modelle.
 • Allison janney husband.
 • Hummer h3 neuwagen.
 • Artilleri 1. verdenskrig.
 • Cd brennprogramm kostenlos.
 • Samlivsproblemer depresjon.
 • Quiz i can guess your age.
 • Singapore airline hand carry luggage size.
 • Bloksberg tønsberg.
 • Schieberhäuschen kaltehofe.
 • Handelsbedrift eksempel.
 • Hvilke land snakker spansk.
 • La boom muttizettel.
 • Apartments barcelona for sale.
 • Tofu rema 1000.
 • Levanger rbk tv.
 • Banekjøring motorsykkel.
 • Helsingfors.
 • Søppelmann.
 • Zaza hannover facebook.
 • Ostsee zeitung stellenanzeigen.
 • Bmw n47 timing chain failure.
 • Piratpartiet kongsberg.
 • Sr 71 band.
 • Camp david sale.
 • Pflegedienst hunger gifhorn.
 • Shampoo gegen schuppenflechte rezeptfrei.
 • Lofotfiske 2017.
 • Tiedemanns karva blad.
 • Star wars mariusgenser.
 • Gelbe seiten karlsruhe polska impreza.
 • Fupa sv perkam damen.
 • Bestemmerord liste.
 • Parkhaus alte mainbrücke.
 • Kristiansund kirkelige fellesråd.
 • Kaliber 22 i mm.